FORUM TPZN - TPZN prawdę Ci powie! Forum numizmatyczne, Numizmatyka, monety, kolekcje, stare monety! TPZN !

Forum FORUM TPZN Strona Główna
 

 FAQ   Szukaj   Użytkownicy   Grupy   Rejestracja  Profil   

Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

 
Statut TPZN


 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum FORUM TPZN Strona Główna -> Wiadomości Publiczne TPZN
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość

nabializm
Dołączył: 01 Kwi 2007
Posty: 1015
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Zielonka

PostWysłany: Pon 17:14, 24 Mar 2008    Temat postu: Statut TPZN

STATUT TOWARZYSTWA PRZECIWNIKÓW ZŁOMU NUMIZMATYCZNEGO Im. T. Kałkowskiego (TPZN)

Art. 1)
Towarzystwo Przeciwników Złomu Numizmatycznego Im. T. Kałkowskiego (zwane dalej w skrócie TPZN, lub Towarzystwem) jest demokratycznym zrzeszeniem, z siedziba w Internecie, respektującym wyłącznie Powszechną Deklarację Praw Człowieka oraz własne postanowienia statutowe.

Art. 2)
Członkowstwo TPZN jest dobrowolne, bezpłatne i dostępne dla wszystkich numizmatyków, kandydatów na numizmatyków oraz osób zainteresowanych zbieraniem monet i innych środków płatniczych, w charakterze hobby, bez względu na ich wiek, płeć, kolor skóry, obywatelstwo, wyznanie, stan cywilny i majątkowy, wykształcenie, zawód i staż pracy.

Art. 3)
Do zasadniczych pryncypiów ideowych TPZN należą:
a) Zwalczanie za pomocą wszystkich legalnych środków przejawów wyzysku kolekcjonerów monet i innych środków płatniczych przez organizacje państwowe, jednostki gospodarcze i osoby prywatne. Obejmuje to niepopieranie w żaden sposób polityki emisyjnej mennic światowych dążących do wyzysku zbieraczy za pomocą ekscesywnych tzw. "emisji kolekcjonerskich", jak również pozorowanych emisji obiegowych.
b) Permanentne poszerzanie wiedzy na temat monet i innych środków płatniczych pozostających w zgodzie z istotą zjawiska, jakim powinna być obsługa rynku pieniężnego w danym państwie lub na danym obszarze - a także solidarne dzielenie się zdobytą wiedzą z bliźnimi.
Metody praktycznego wcielania w życie i propagowania powyższych pryncypiów pozostają kwestią sumienia każdego członka TPZN. Towarzystwo może formułować w tym zakresie określone ogólne wytyczne, tym niemniej nie prowadzi wobec swoich członków jakichkolwiek form kontroli czy represji.

Art. 4)
Wymiana poglądów w obrębie TPZN odbywać się będzie zasadniczo publicznie na wybranym w tym celu i podanym do wiadomości członków forum internetowym, aktualnie: http://www.tpzn.fora.pl (nazywanego dalej "forum") - a w uzasadnionych przypadkach na drodze korespondencji e-Mail. Każdy członek TPZN zobowiązany jest podać do wiadomości władz TPZN swojego ważnego adresu e-Mail. Wymiana poglądów w ramach TPZN odbywać się będzie w języku polskim.

Art. 5)
Naczelną władzą wykonawczą TPZN jest Triumwirat złożony z Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Triumwiratu - wybieranych na okres jednego roku przez ogół członków Towarzystwa (o ile to możliwe w dniu 1. kwietnia każdego roku). Kadencja aktualnego Triumwiratu trwa do momentu ogłoszenia wyników kolejnych prawomocnych wyborów. Ponowny wybór na stanowiska w Triumwiracie jest dopuszczalny. Triumwirat podejmuje wszelkie decyzje związane z bieżącą działalnością TPZN za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Art. 6 niniej-szego Statutu. Decyzje Triumwiratu podejmowane są zwykłą większością głosów. W wypadku rezygnacji albo odwołania
z urzędu członka aktualnego Triumwiratu powinien zostać niezwłocznie wybrany na okres do końca bieżącej kadencji jego zastępca. Przed przeprowadzeniem takich wyborów pozostali w Triumwiracie członkowie mogą zmienić rozdział zajmowanych stanowisk - w szczególności Wiceprezes uprawniony jest do przejecia stanowiska Prezesa, o ile ten opuściłby Triumwirat. Osobą kierującą pracą Triumwiratu jest Prezes; pod jego nieobecność - Wiceprezes albo w dalszej kolejności Sekretarz Triumwiratu. Jeżeli Towarzystwo utraciłoby z jakichkolwiek przyczyn wszystkich członków Triumwiratu na raz, najstarszy stażem członkowskim (osoba o najniższym numerze legitymacji TPZN) podejmie kroki w celu wyboru ich zastepców i do momentu, kiedy wybór ten nastąpi, przejmie obowiązki Prezesa TPZN.

Art. 6)
a) W podejmowaniu decyzji dotyczących:
- uchwalenia Statutu TPZN, czy wprowadzenia w nim zmian,
- pozbawienia członkowstwa TPZN,
- wyborów do Triumwiratu kolejnej kadencji, odwołania członka aktualnego Triumwiratu lub wyboru członka Triumwiratu na
stanowisko zwolnione w trakcie kadencji z jakichkolwiek przyczyn -
konieczne jest przeprowadzenie powszechnego głosowania członków TPZN. Głosowania tego rodzaju moga być przeprowa-dzane w dowolnym terminie. Także decyzje dotyczące nie wymienionych powyżej istotnych ważnych aspektów działalności TPZN mogą zostać poddane pod powszechne głosowanie członkowskie - o ile zostanie złożony taki wniosek. Wyniki głosowania członkowskiego są w kazdej sytuacji wiążące dla Triumwiratu.
b) Do stawiania wniosków poddawanych pod głosowanie zgodnie z powyższym punktem uprawnieni są:
- Triumwirat TPZN albo jego pojedynczy członkowie,
- dowolna grupa członków TPZN spoza grona Triumwiratu licząca co najmniej trzy osoby.
Do udziału w głosowaniu członkowskim uprawnieni są wszyscy członkowie TPZN zarejestrowani do momentu rozpoczęcia głosowania.
c) Za wyjątkiem regularnych wyborów do Triumwiratu głosowanie członkowskie TPZN odbywa się przez jednoznaczne zabranie głosu ZA lub PRZECIW (względnie TAK lub NIE) przez uprawnionego do tego członka. Dlatego wnioski pod- dawane pod głosowanie muszą zostać sformułowane w sposób umożliwiający tego typu jednoznaczne zabranie głosu. Głosowanie odbywa się zasadniczo w sposób jawny na forum. Możliwe jest także przeprowadzenie tajnego głosowania, o ile wnioskodawca sobie tego zażyczy oraz istnieją po temu wystarczające możliwości techniczne. Prezes TPZN (lub osoba go zastępująca) wyznacza punkt czasowy rozpoczęcia głosowania oraz czas jego trwania - przynajmniej 24 godziny. Wniosek uważa się za przyjęty lub oddalony, jeżeli w wyznaczonym czasie głosowania co najmniej 50% uprawnionych oddalo ważne głosy - decyzja podejmowana jest zwykłą większością głosów; w razie równowagi głosów ZA i PRZECIW głos Prezesa lub osoby prowadzącej głosowanie jest decydujący. Jeżeli w wyznaczonym czasie głosowania procent biorących w nim udział okazałby się niewystarczający, prowadzący głosowanie przedłuży jego czas głosowania o dalsze 24 godziny. Jeżeli również po upływie przedłużonego czasu głosowania procent biorących w nim udział pozostał nadal niewystarczający, wniosek przegłosowywany w głosowaniu jawnym uzna się za przyjęty, o ile zdobył większość oddanych głosów, w tym poparcie Triumwiratu TPZN - bez względu na ilość członków biorących udział w głosowaniu - w przeciwnym razie wniosek uzna się za oddalony. Przez poparcie Triumwiratu TPZN rozumie się oddanie przez co najmniej 2 członków Triumwiratu (albo przez wszystkich stojących do dyspozycji członków - o ile Triumwirat w trakcie głosowania nie egzystowałby już w swoim pełnym składzie) głosów popierających wniosek. Wnioski przegłosowywane w głosowaniu tajnym, o ile również po upływie przedłużonego czasu głosowania nie uzyskają głosów co najmniej 50% uprawnionych do głosowania, zostaną uznane za oddalone.
d) Regularne wybory do Triumwiratu TPZN odbywane w miarę możliwości w dniu 1. kwietnia każdego roku (a także nadzwyczajne wybory odbywane w wypadku, jeśli Towarzystwo utraciłoby wszystkich członków Triumwiratu na raz) zostaną przeprowadzone wg. procedury ustalonej przez Triumwirat TPZN, albo przez osobę pełniącą obowiązki Prezesa TPZN;
o ile to możliwe - procedury tajnej. Przy ustalaniu procedury wyborczej należy koniecznie uwzględnić następujące punkty:
- nad przeprowadzeniem wyborów czuwa Prezes TPZN, albo osoba przez niego wydelegowana, albo osoba czasowo pełniąca
jego obowiązki. Wybory przeprowadzone zostaną na forum,
- wybory poprzedzone zostaną co najmniej 5-dniową fazą, w której każdy zarejestrowany członek TPZN będzie miał prawo
zgłosić dowolną ilość kandydatów do Triumwiratu (w tym także kandydaturę swojej osoby); kandydaci muszą być
zarejestrowanymi członkami TPZN,
- głosy w wyborach będzie można oddawać tylko na tych spośród zgłoszonych kandydatów, którzy co najmniej 24 godziny
przed rozpoczęciem wyborów potwierdzą publicznie na forum chęć kandydowania na przynajmniej jedno stanowisko w
przyszłym Triumwiracie; potwierdzenie kandydatury bez komentarzy traktowane będzie jako zgoda na objecie dowolnego
stanowiska,
- wybory trwają zasadniczo 24 godziny: od godziny 0:00 MET do godziny 24:00 MET 1. kwietnia (albo dnia na nie
wyznaczonego). W trakcie wyborów uprawnieni do głosowania, tj. członkowie TPZN zarejestrowani najpóźniej do momentu
rozpoczęcia pierwszej tury wyborów, oddadzą głosy na trzech i tylko trzech spośród ostatecznej listy kandydatów, przyznając
im odpowiednio jeden, dwa i trzy punkty; oddanie głosu o wartości trzech punktów oznacza w tym kontekście wytypowanie
przyszłego Prezesa, głosu o wartości jednego punktu - przyszłego Sekretarza Triumwiratu,
- wybory zostaną uznane za prawomocne, jeżeli frekwencja wyborcza w trakcie pierwszych 24 godzin wyniesie co najmniej
50% uprawnionych do głosowania; w przeciwnym razie przedłuży sie je o dalsze 24 godziny. Jeżeli po upływie 48 godzin
frekwencja wyborcza nie wyniesie co najmniej 33% uprawnionych do głosowania, wybory będą przedłużane o kolejne tury
24-godzinne, aż frekwencja osiągnie pułap co najmniej 33% uprawnionych - wtedy zostaną one uznane za prawomocne,
- trzej kandydaci uzyskujący arytmetycznie najwyższe wyniki punktowe w wyborach wejdą w skład nowego Triumwiratu,
obejmując stosownie do ilości uzyskanych punktów stanowiska Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Triumwiratu. Korektura
czysto arytmetycznych wyników wyborów możliwa będzie w sytuacji, gdyby nie pokryły się one z uprzednio wyrażonymi
oświadczeniami odnośnie zamiaru objęcia przez wybranych kandydatów stanowisk w przyszłym Triumwiracie,
- prowadzący wybory podsumuje ich wyniki po zakończeniu prawomocnej tury i proklamuje Triumwirat w nowym składzie.

Art. 7)
Członkowstwo TPZN nabywane jest na podstawie pisemnej deklaracji złożonej publicznie na forum - albo też deklaracji złożonej prywatnie na ręce Prezesa, czy też innego członka Triumwiratu. Prezes lub członek Triumwiratu, na ręce którego wpłynęła deklaracja członkowska, zobowiązany jest podać ten fakt niezwłocznie do wiadomości publicznej na forum.
Zarejestrowanie (przyjęcie do organizacji) następuje przez symboliczne przyznanie nowemu członkowi legitymacji TPZN o numerze bieżącym stosownym do kolejności zgłoszeń. Graficzny plik legitymacji, wg. projektu zatwierdzonego przez Triumwirat TPZN przesłany zostanie nowemu członkowi na jego adres e-Mail. Na podstawie pisemnej deklaracji, złożonej publicznie w dowolnej chwili, zarejestrowany członek TPZN może wystąpić z Towarzystwa bez podania przyczyn.
Po złożeniu tego typu deklaracji, były członek TPZN zobowiązany jest symbolicznie zwrócić legitymację członkowską (przez zniszczenie wszystkich posiadanych kopii jej graficznego pliku). Legitymacja byłego członka ulega przepadkowi i jej numer nie będzie nikomu przydzielony ponownie (nawet w przypadku ponownego przystąpienia jej byłego właściciela do Towarzystwa).
Jeżeli zarejestrowany członek w umyślny i jaskrawy sposób uchybia pryncypiom TPZN, działa na szkodę Towarzystwa, albo przez co najmniej 3 miesiące nie można się z nim skontaktować i istnieje podstawa do przyjęcia, że stracił zainteresowanie aktywnością w obrębie TPZN, moze on zostać pozbawiony członkowstwa TPZN na drodze powszechnego głosowania członkowskiego zgodnie z Art. 6 niniejszego Statutu. Członek TPZN, który wystąpił z Towarzystwa więcej niż jeden raz, albo został członkowstwa TPZN pozbawiony, traci dożywotnio prawo przystąpienia do Towarzystwa.
Zarejestrowany członek TPZN ma prawo posługiwać się tytułem: "Członek TPZN", albo "TPZN Nr.... (numer legitymacji TPZN)"; wybrani członkowie Triumwiratu tytułami: "Prezes / Wiceprezes / Sekretarz Triumwiratu TPZN" (w trakcie pełnienia ich urzędów), albo: "Prezes / Wiceprezes / Sekretarz Triumwiratu TPZN w stanie spoczynku" (po zakończeniu sprawowania ich urzędów). Prawo do posługiwania się powyższymi tytułami zanika w momencie utraty członkowstwa TPZN z dowolnych przyczyn.

Art. 8)
Statut niniejszy wchodzi w życie w momencie ogłoszenia jego uchwalenia. Poprzednie wersje Statutu TPZN tracą w tym momencie automatycznie swoją ważność.


Ostatnio zmieniony przez nabializm dnia Nie 10:35, 06 Kwi 2008, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum FORUM TPZN Strona Główna -> Wiadomości Publiczne TPZN Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
 
 


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group

 
Regulamin